CERTYFIKATY

FSC (Forest Stewardship Council)

To międzynarodowa organizacja pozarządowa, non-profit z siedzibą w Bonn (Niemcy), założona w 1993 roku. Organizacja ma na celu promowanie przyjaznego dla środowiska, społecznie korzystnego i ekologicznie dobrego zarządzania światowymi lasami. W tym celu wyznaczyła na całym świecie jednolite zasady odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi.

Certyfikat FSC jest jednym z najbardziej znanych na świecie znaków jakości i informuje, że surowiec, z którego wykonany jest produkt pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.


Certyfikaty Biodegradowalności

Certyfikaty z tej grupy zapewniają, że dany materiał jest biodegradowalny, czyli ulega naturalnemu procesowi rozkładu. W zależności od środowiska i warunków w nim panujących proces ten zachodził będzie szybciej lub wolniej.

Przykładowe znaki informujące o tym, że materiał opakowania ulega biodegradacji w glebie, wodzie słodkiej lub morskiej (wg austriackiej jednostki certyfikującej AIB-Vinçotte Group).


Certyfikat Kompostowalności

Opakowania z poniższymi certyfikatami informują użytkowników, że są one kompostowalne i mogą być wyrzucone z odpadami organicznymi przeznaczonymi do kompostowania przemysłowego lub przydomowego. Wyprodukowany w ten sposób kompost może być wykorzystany do celów rolniczych i ogrodniczych.

"OK Compost" INDUSTRIAL to znak nadawany przez organ certyfikujący TUV Austria. Certyfikat potwierdza, że produkt nadaje się do kompostowania przemysłowego i spełnia surowe wymogi europejskiej normy EN 13432.

"OK compost" HOME informuje, że opakowania mogą być wyrzucane na kompost przydomowy. Wynika to z tego, że materiały, z których wykonano opakowanie, rozkładają się w niższych temperaturach (mniej wymagającym środowisku), niż te wymagane w procesach kompostowania przemysłowego. Produkty z tym oznaczeniem spełniają surowe wymogi europejskiej normy EN 13432.

Produkty z oznaczeniem "HOME" mogą trafić na kompostownik przemysłowy, natomiast te z oznaczeniem "INDUSTRIAL" nie powinny trafić na kompostownik przydomowy, lecz przemysłowy.

BPI (Biodegradable Products Institute)

Znak informujący o biodegradowalności i przydatności do kompostowania przemysłowego oznaczonego produktu. To potwierdzenie uzyskania certyfikatu jakości amerykańskiej Rady ds. Kompostowania i Instytutu Produktów Biodegradowalnych.

IBAW (International Biodegradable Polymers Association)

Znak informujący o tym, że opakowanie ulega biodegradacji i nadaje się do kompostowania Europejska jednostka certyfikująca założona w Niemczech.

Plastic Free

Certyfikat Plastic Free uzyskują produkty, który nie zawierają plastiku. Celem jest zredukowanie używania plastiku oraz zachęcanie do opracowywania alternatywnych materiałów nienaruszających równowagi ekologicznej.

BRC/IoP

Certyfikat zgodności z globalną normą BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Wymagania te dotyczą producentów opakowań oraz materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Są to głównie wymagania w zakresie higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania  jakością. BRC/IoP został stworzony przez British Retail Consortium (BRC) i  Institute  of  Packaging  (IoP)  w  roku  2001. Znaki potwierdzają spełnienie wymagań bezpieczeństwa opakowań dla żywności działając zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi. Słowem, produkt tak oznaczony jest wysokiej jakości i jest bezpieczny dla konsumentów.

FOOD SAFE

Międzynarodowy symbol wskazujący, że produkt jest bezpieczny, przeznaczony do kontaktu z żywnością. Ogólnie symbol "Food Safe" zapewnia nas, że powierzchnia, która ma styczność z produktem spożywczym nie zawiera żadnych toksycznych zanieczyszczeń oraz, że nie powinnna wydzielać do jedzenia szkodliwych substancji. Jest to znak potwierdzający jakość i bezpieczeństwo produktu dla konsumentów. Obowiązek stosowania oznaczenia "do kontaktu z żywnością" reguluje Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

BPA Free

Skrót BPA oznacza się Bisfenol A - związek chemiczny, znany również pod nazwą 2,2-bis (4-hydroksyfenylo(propan), stosowany do produkcji tworzyw sztucznych w połączeniu z innymi związkami chemicznymi. BPA wchodzi w skład poliwęglanu, służącego do produkcji wyrobów plastikowych. Związek ten może się przedostawać do pożywienie szczególnie pod wpływem wysokiej temperatury lub kontaktu z tłuszczami. Jest szkodliwy dla zdrowia ludzi. Badania wykazują, że związek ten może wpływać na zaburzenia funkcjonowanie organizmu i gospodarki hormonalnej. BPA działa szkodliwie na układ rozrodczy, ma wpływ na zaburzenia płodności, może wywoływać przedwczesne pokwitanie, drażnić drogi oddechowe, a nawet uszkadzać oczy i wywoływać reakcje alergiczne. Opakowanie oznaczone "BPA free" daje gwarancję, że do produkcji tych wyrobów nie wykorzystano szkodliwego bisfenolu.

FDA (Food and Drugs Administration)

Jest to amerykańska instytucja rządowa utworzona w 1906. Zajmuje się kontrolą żywności, paszy, suplementów diety, leków, kosmetyków, urządzeń dla ludzi i zwierząt. Znana jest z rygorystycznych przepisów dopuszczania produktów do obrotu. Pozytywna opinia wydana przez Agencję dla danego produktu spożywczego jest uznawana także poza Stanami Zjednoczonymi za wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu materiału na zdrowie.

3-MCPD Free

Estry 3-MCPD to 3-monochloropropano-1,2-diol. Oznacza, że produkt został przebadany w laboratorium i nie zawiera toksycznego i rakotwórczego 3-MCPD.

Moah Mosh Free

Produkt nie zawiera Moah (Oleje Mineralne składające się z Węglowodorów Aromatycznych) ani Mosh (Oleje Mineralne będące mieszaniną Węglowodorów Nasyconych). Związki te są zanieczyszczeniami żywności i są uważane za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Organizacja BSCI jest certyfikującą, międzynarodową organizacją non-profit. To standard etyczny stosowany na całym świecie do oceny etyczności postępowań firm, producentów w całym łańcuchu dostawców. Deklaracja uwzględnia m.in takie kwestie jak zrównoważony rozwój społeczny i etyczny, uczciwe warunki produkcji i pracy, oraz ochronę i poszanowanie środowiska naturalnego.

UKAS Quality Management (United Kingdom Accreditation Service)

Brytyjska niezależna jednostka akredytującą, służąca ocenie zgodności z międzynarodowymi standardami każdej z organizacji świadczących usługi certyfikacji, testowania, inspekcji i kalibracji. Jedną z powszechnie stosowanych i uznawanych norm jest ISO. Norma ISO 9001 ma charakter ogólny. Nie dotyczy wyrobów, ale może być stosowana we wszystkich branżach produkcyjnych i usługowych. Norma została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standarisation - ISO) i określa międzynarodowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. 


Nordic Swan Ecolabel (Nordycki certyfikat jakości)

Oznaczenie ekologiczne, które gwarantuje, że dane produkty spełniają rygorystyczne kryteria środowiskowe i klimatyczne. Celem Nordic Swan Ecolabel jest zredukowanie wpływu produkcji i konsumpcji dóbr na środowisko. Najważniejszą zasadą przyznawania certyfikatu jest kryterium środowiskowe: ani produkcja, ani sam produkt, ani proces jego utylizacji nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.